دکتر هادی اکبرزاده؛
(استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)
(دبیر کنفرانس)
   
حجت الاسلام دکتر احمد احمدی
      (استاد دانشگاه تهران)
   
دکتر خدابخش احمدی 
(استاد دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌ا...)  
   
دکتر گودرز افتخار‌جهرمی
(استاد دانشگاه شهید بهشتی) 
           
                   
                   
دکتر غلامعلی افروز
(استاد دانشگاه تهران) 
   
 دکتر رضا اکبری
(استاد دانشگاه امام صادق(ع)
   
  دکتر محمدحسین ایمانی‌خوشخو
(دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ) 
   
دکترحسین ایمانی‌جاجرمی
 ( دانشیار دانشگاه تهران) 
           
                   
                   
 حجت‌الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی
(دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
   
  دکتر خسرو باقری نوع‌پرست
(استاد دانشگاه تهران)
   
  دکتر ابراهیم برزگر
(استاد دانشگاه علامه طباطبائی) 
   
 دکتر حسن بلخاری‌قهی
(استاد دانشگاه تهران)
           
                   
                   
 دکتر محمدسعید جبل‌عاملی
(استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)
   
دکتر سیدمحمد حسینی
(دانشیار دانشگاه تهران)
   
 دکتر سیمین حسینیان
(استاد دانشگاه الزهرا (س))
   
دکتر محمود حکمت‌نیا
( دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
           
                   
                   
دکتر سیدمنصور خلیلی‌عراقی
(استاد دانشگاه تهران)
   
دکتر مسعود درخشان
(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)
   
حجت‌الاسلام علی ذوعلم
(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
   
دکتر حسین راغفر
(استاد دانشگاه الزهرا(س))
           
                   
                   
دکتر غلامحسین رحیمی
(استاد دانشگاه تربیت مدرس)
   
آیت ا... علی‌اکبر رشاد
(استاد خارج فقه و اصول)
   
حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد رودگر
(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
   
 دکترمحمدحسن روزیطلب
( دانشیار سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی)
           
                   
                   
  دکتر عباسعلی زالی
(استاد دانشگاه تهران)
   
 دکتر خدیجه سفیری
( استاد دانشگاه الزهرا (س))
   
دکتر منصور شاه‌ولی
( استاد دانشگاه شیراز)
   
 دکتر مجتبی شمسی‌پور
( استاد دانشگاه رازی)
           
                   
                   
حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی
(دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)
   
دکتر جواد صالحی
(استاد دانشگاه صنعتی شریف)
   
 دکتر علـیرضا صدرا
(استاد دانشگاه تهران)
   
دکتـــر مظفـــر صرافی
(استاد دانشگاه شهید بهشتی)
           
                   
                   
دکتـــر محمدرحیم عیوضی
 (استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی)
   
دکتر باقر غباری‌بناب
(استاد دانشگاه تهران)
   
دکتر منوچهر فرج‌زاده
(استاد دانشگاه تربیت مدرس)
   
دکتر جواد فرهودی
( استاد دانشگاه تهران)
           
                   
                   
دکتر محمــد علی کی‌نژاد
 (استاد دانشگاه صنعتی سهند) 
   
دکتــر مهدی گلشنی
(استاد دانشگاه صنعتی شریف) 
   
 دکتر علی‌نقی مشایخی
(استاد دانشگاه صنعتی شریف) 
   
 دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی
(استاد دانشگاه تهران) 
           
                   
                   
حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی
(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
   
دکتر سیدحبیب‌اله میرغفوری
(دانشیار دانشگاه یزد)
   
 دکتر شهریار نیازی
(دانشیار دانشگاه تهران)