نمایه سازی مقالات کنفرانس های سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند؛ 

کلیه مقالات پذیرفته شده در هفتمین کنفرانس و همچنین کنفرانس های برگزار شده‌ی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، علاوه بر درج در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه سازی می‌شود.


** هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **
** ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ** 
** پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت **
** چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **

** سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت **