کنفرانس های ثبت شده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند؛ بنا بر تصمیم کمیته علمی و دبیرخانه کنفرانس و هماهنگی های صورت گرفته با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، کلیه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت علاوه بر انتشار در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه سازی می شود.


** هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **
** ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **
** پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت **
** چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت **
** سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت **