بخش‌های پنج‌گانه پیش‌نویس اولیه سند الگوی پایه پیشرفت (غیرقابل‌استناد)

به منظور استفاده از ظرفیت فکری و نخبگانی مراکز دانشگاهی و حوزوی در نقد، اصلاح و تکمیل بخش‌های پنج‌گانۀ پیش‌‌نویس اولیۀ سند الگوی پایه پیشرفت، آخرین نسخۀ بخش‌های یادشده ذیلاً قابل دسترسی است. این سند هنوز در مرحله بررسی و تکمیل است و تا مرحله نهایی، فاصله زیادی دارد؛ از این رو، جزو اسناد مصوب مرکز محسوب نمی‌شود و صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی، نقد، اصلاح و تکمیل در اختیار صاحبنظران و پژوهشگران قرار می‌گیرد. گفتنی است آخرین نسخه بخش‌های سند به طور مداوم در این صفحه به‌روز می‌شود. 


1. پیش‌نویس بخش مبانی

تدابیر لازم برای تحقق افق


2. پیش‌نویس بخش آرمان

نظام آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


3. پیش‌نویس بخش رسالت

رسالت نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران


4. پیش‌نویس بخش افق

ایران در افق پنجاه‌ساله


5. پیش‌نویس بخش تدابیر

تدابیر لازم برای تحقق افق